| Logowanie | ControlSave - facebook ControlSave - google plus |

księgowość, prawo i podatki
pewność i bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych
indywidualne podejście i najlepsze rozwiązania

spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia - księgi handlowe

spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia - księgi handlowe

Prawidłowo zorganizowana i prowadzona pełna księgowość (księgowość handlowa) pozwala na optymalizowanie kosztów działalności i zmniejszanie obciążeń podatkowych. 

Pełna księgowość jest narzędziem, które daje wiele cennych informacji o finansach przedsiębiorstwa i wskaźnikach do jego rozwoju.

Outsourcing księgowości, czyli powierzenie prowadzenia rachunkowości specjalistom z kancelarii ControlSave pozwala na:

 • zmniejszanie kosztów i obciążeń finansowych prowadzonej działalności,
 • usprawnienie kontroli i planowania finansów,
 • wzrost dochodowości realizowanych projektów.
 • księgi handlowe - księgowość spółki z o.o.
 • ceny usług księgowych
 • ceny obsługi kadrowo-płacowej

Pełna księgowość - (księgi handlowe) obejmuje:

 • księgi rachunkowe (księgi handlowe) prowadzone na bieżąco, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • rachunkowo-podatkowa weryfikacja dokumentów księgowych,
 • plan kont (zakładanie, modyfikacja),
 • polityka rachunkowości (opracowanie polityki rachunkowości),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczenia delegacji,
 • prowadzenie rozrachunków,
 • pełna ewidencja zobowiązań i należności,
 • windykacja należności (płynność finansowa),
 • wynagrodzenia, składki ZUS i podatki dochodowe, PIT,
 • ewidencja VAT i ustalenie wysokości podatku VAT, CIT, PIT,
 • ustalamy wynik finansowy,
 • okresowe raporty zgodnie z oczekiwaniami Klientów,
 • sprawozdania finansowe,
 • sprawozdawczość statystyczną GUS, NBP, KNF,
 • zmiany do planu kont i polityki rachunkowości,
Dodatkowo:
 • audyt procesów księgowych,
 • optymalizacja obiegu dokumentów księgowo-finansowych,
 • doradztwo przy zawieraniu konkretnych transakcji.

 Pełna księgowość (księgi handlowe i ewidencje) w ofercie podstawowej
w prostym i wygodnym abonamencie:


 

Wszystkie ceny są cenami netto (bez VAT)

Trzy plany księgowe różnią się zakresem usług oferowanych w abonamencie

Dokumentem księgowym jest: faktura, raport miesięczny z kasy fiskalnej, dowód wewnętrzny, dokument kasowy, lista płac, 10 operacji na wyciągu bankowym
       
       
Wszystko czego potrzebuje
Twoja firma
abonament
START
abonament
PLUS
abonament
PREMIUM

Ceny netto
w abonamencie miesięcznym

279,-
zł/miesięcznie
 

459,-
zł/miesięcznie
 

729,-
zł/miesięcznie
 

Ilość księgowanych
miesięcznie dokumentów
w abonamencie
20
dokumentów
40
dokumentów
60
dokumentów
Rozliczenie ZUS, właściciela, Zarządu:
rozliczanie podatku i składek ZUS oraz
miesięczne zaliczki i deklaracje ZUS
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Rozliczenie podatku VAT: ewidencje
i deklaracje VAT miesięczne
lub kwartalne, JPK - VAT miesięcznie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Prowadzenie ewidencji
środków trwałych
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Prowadzenie ewidencji
pojazdów
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Podatkowa weryfikacja
dokumentów 
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Dostęp on-line do faktur
i rozliczeń księgowych
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Sprawozdania do GUS / NBP 80,00 zł
za sprawozdanie
60,00 zł
za sprawozdanie
tak
w abonamencie
Opracowanie polityki rachunkowości 350,00 zł
300,00 zł
tak
w abonamencie
Rozliczenie podatku u źródła
(opłata za wszystkie
transakcje w miesiącu)
40,00 zł
miesięcznie
30,00 zł
miesięcznie
tak
w abonamencie
Różnice kursowe od transakcji
w walutach obcych
(opłata za 1 miesiąc)
40,00 zł
miesięcznie
30,00 zł
miesięcznie
tak
w abonamencie
Różnice kursowe od środków pienięznych
w walutach obcych na własnym rachunku
bankowym (opłata za 1 rachunek walutowy)
40,00 zł
miesięcznie
 
 30,00 zł
miesięcznie
tak
w abonamencie 
Transakcje wewnątrzwspólnotowe,
import, eksport wraz  z deklaracją VAT-UE
 40,00 zł
miesięcznie
 30,00 zł
miesięcznie
tak
w abonamencie 
Prowadzenie kasy, sporządzenie
raportu kasowego
70,00 zł
miesięcznie
50,00 zł
miesięcznie
tak
w abonamencie
Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych,
wniosków i innych dokumentów do Urzędu
Skarbowego i ZUS (opłata za 1 dokument)
25,00 zł
za dokument
15,00 zł
za dokument
 
 tak
w abonamencie
Przygotowanie treści umowy zlecenia
lub umowy o dzieło
(opłata za 1 umowę)
 25,00 zł
za umowę
15,00 zł
za umowę
  tak
w abonamencie
Rachunek do  umowy zlecenia
lub umowy o dzieło wraz
z rozliczeniem podatku i ZUS
(opłata za 1 rachunek)
 25,00 zł
za rachunek
 15,00 zł
za rachunek
tak
w abonamencie 
Sporządzenie rocznych deklaracji
podatkowych zatrudnionych na umowę
zlecenie i umowę o dzieło
(opłata za 1 deklarację)
25,00 zł
za deklarację
 15,00 zł
za deklarację
 tak
w abonamencie
Przygotowanie i wysyłka listu poleconego 10,00 zł
za 1 list
10,00 zł
za 1 list
10,00 zł
za 1 list
Sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego, roczne rozliczenie podatku
dochodowego, sporządzenie deklaracji
podatkowej
Opłata abonamentowa
nie mniej niż 350,00 zł
Opłata abonamentowa
nie mniej niż 350,00 zł
Opłata abonamentowa
nie mniej niż 350,00 zł
Koszt księgowania dokumentu
po wyczerpaniu abonamentu
9,95 zł
dla wszystkich planów abonamentowych
Jeżeli potrzebują Państwo indywidualnej
oferty zapraszamy do kontaktu
 Kliknij i napisz   Kliknij i napisz   Kliknij i napisz 

 Naliczanie wynagrodzeń i obsługa kadrowa
w prostym i wygodnym abonamencie:


 

Wszystkie ceny są cenami netto (bez VAT)

Trzy plany księgowe różnią się zakresem usług oferowanych w abonamencie

Sporządzamy miesięczne listy płac, paski wynagrodzeń, dokumenty do ZUS: zgłoszeniowe (rejestracja i wyrejestrowanie), rozliczeniowe oraz deklaracje PIT
       
       
Wszystko czego potrzebuje
Twoja firma do obsługi kadr i płac
abonament
START

abonament
PLUS

abonament
PREMIUM

Ceny netto
w abonamencie miesięcznym

19,-
zł / miesięcznie
za pracownika lub zleceniobiorcę
 

29,-
zł / miesięcznie
za pracownika lub zleceniobiorcę
 

49,-
zł / miesięcznie
za pracownika lub zleceniobiorcę
 

Sporządzanie listy płac z uwzględnieniem
nieobecności (urlopy, choroba) oraz
prowadzenie kartoteki wynagrodzeń

tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie

Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA, RZA)
oraz przekazywanie ich do ZUS

tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie

Wyliczenia miesięcznych zobowiązańz tytułu
ZUS i podatku od
wynagrodzeń

tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Sporządzenie i przekazanie do Urzędu
Skarbowego rocznej deklaracji
o podatku
od wynagrodzeń PIT-4R, PIT-8AR
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie

Sporządzenie i przekazanie do ZUS
zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika
lub zleceniobiorcy
(ZUA, ZZA, ZWUA)

tak
w abonamencie

tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Sporządzenie dla każdego pracownika
rocznej deklaracji o podatku dochodowym
oraz informacji
o składkach ZUS
15,00 zł
za pracownika
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Sporządzenie dokumentów do ZUS
niezbędnych do wypłaty zasiłku
chorobowego, macierzyńskiego
60,00 zł
za komplet dokumentów
tak
w abonamencie
 tak
w abonamencie

Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
ewidencji urlopów, listy obecności

60,00 zł
miesięcznie

30,00 zł
miesięcznie

tak
w abonamencie

Zatrudnienie pracownika i sporządzenie
wymaganych prawem dokumentów:
- skierowania na badanie wstępne,
- umowy o pracę,
- karty szkolenia BHP,
- informacji o warunkach zatrudnienia
  (zgodnie z art. 29 § 3 k.p.),
- informacji o równym traktowaniu
w zatrudnieniu,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenia PIT-2,
- informacji o podwyższeniu KUP,
- wniosku o przelewanie wynagrodzenia
  na rachunek bankowy,
- oświadczenia o korzystaniu z uprawnień
  do urlopu opiekuńczego

90,00 zł
za komplet dokumentów

70,00 zł
za komplet dokumentów

tak
w abonamencie

Sporządzanie dokumentów w czasie
trwania zatrudnienia:
- aneksu do umowy,
- zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach,
- skierowania na badania okresowe, kontrolne,
- innych dokumentów

40,00 zł
za dokument

25,00 zł
za dokument

tak
w abonamencie

Rozwiązanie stosunku pracy i sporządzenie
wymaganych prawem dokumentów:
- wypowiedzenia umowy,
- rozwiązania bez wypowiedzenia,
- obliczenie ekwiwalentu za urlop,
- wyliczenie przysługującej odprawy,
- sporządzenie świadectwa pracy

90,00 zł
za komplet dokumentów
70,00 zł
za komplet dokumentów
tak
w abonamencie

Rozliczenie delegacji krajowych lub zagranicznych pracowników:
- naliczenie diet,
- rozliczenie kosztów noclegów,
- rozliczenie przejazdów

25,00 zł
za delegację
20,00 zł
za delegację
10,00 zł
za delegację

Korekta listy płac, deklaracji ZUS, podatku

80,00 zł
za miesiąc korygowany
60,00 zł
za miesiąc korygowany
40,00 zł
za miesiąc korygowany

Jeżeli potrzebują Państwo indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu

 Kliknij i napisz   Kliknij i napisz   Kliknij i napisz