| Logowanie | ControlSave - facebook ControlSave - google plus |

księgowość, prawo i podatki
pewność i bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych
indywidualne podejście i najlepsze rozwiązania

Czy po 9 lipca 2018r. nastąpi koniec ściągania przedawnionych wieloletnich długów?

« Przejdź do listy aktualności

W dniu 9 lipca 2018r. znacznemu skróceniu ulegają terminy przedawnienia zobowiązań. Zmiana przepisów ma spowodować, że dochodzenie przedawnionych długów stanie się bardzo utrudnione i nieopłacalne, zwłaszcza dla firm windykacyjnych skupujących hurtowo przedawnione zobowiązania konsumentów.

Podstawowy termin przedawnienia, który obecnie wynosi lat dziesięć (art. 118 K.c.) zostanie skrócony do sześciu lat i będzie dotyczyć także roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu (innego organu) albo ugodą sądową (art. 125 K.c.).

Nowelizacja przepisów wprowadzi zasadę, w myśl której po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przeciwko konsumentowi. Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł nie uwzględnić przedawnienia takiego roszczenia. Będzie jednak musiał rozważyć interesy obu stron - dłużnika i wierzyciela.

Zmiana przepisów będzie dotyczyć także długów powstałych przed 9 lipca 2018r. i nieprzedawnionych w tym dniu. Jeżeli okres przedawnienia takich długów będzie na dzień 9 lipca dłuższy niż 6 lat - to nowe przepisy skrócą go do lat sześciu. Dla krótszych okresów przedawnienia - nastąpi ono wcześniej.
Roszczenia przysługujące konsumentom i nieprzedawnione w dniu 9 lipca zachowują dotychczasowy termin przedawnienia.

Istotne jest, że już przedawnione roszczenia przeciwko konsumentom nie "odżyją" po wejściu w życie nowych przepisów, nawet jeżeli do 9 lipca nie został zgłoszony zarzut przedawnienia.

Nie ulegnie zmianie regulacja, według której roszczenia o świadczenia okresowe (takie jak np. czynsz, wynagrodzenie) oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po trzech latach. Zmianie ulegnie jednak sposób liczenia upływu terminu przedawnienia.
Zgodnie z nową zasadą koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.